Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle intake – en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de therapeut en de cliënt. Deze pagina is geüpdate op 06-03-2023.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 2 werkdagen voor het tijdstip van de intake en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen of verzetten of niet verschijnen binnen 2 werkdagen voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt volledig in rekening te brengen. Bij afzegging wegens corona klachten wordt een testbewijs door een officiële door de overheid goedgekeurde instantie gevraagd.

Artikel 3

Indien de therapeut voor de afspraak een factuur naar de cliënt stuurt is het verzoek deze te voldoen. De therapeut kan meerdere zaken of afspraken op een factuur declareren.

Artikel 4

De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor intake en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Indien door de cliënt aan de therapeut machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op 7 dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.

Artikel 6

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen 7 dagen na de onder art.5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim, – zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – en kan de therapeut rente in rekening brengen van 1% per maand over het openstaande bedrag, zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 7

Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal Praktijk Claire Bolt de cliënt een betalingsherinnering sturen. 

Artikel 8

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden (Medicas) te laten uitvoeren.

Artikel 9

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,-.

Artikel 10

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11

Extra kosten bij het niet tijdig of niet naar waarheid verstrekken van noodzakelijke informatie door de cliënt aan de therapeut zijn 14 dagen na het verzoek door de therapeut aan de cliënt 100 euro per week.

Artikel 12

Indien de gesprekken korter duren dan 60 minuten dient u de gehele intake of sessie te betalen.

Artikel 13

Er wordt samengewerkt met Medicas, die na 14 dagen contact met u opneemt.

Zie Medicas betalingsvoorwaarden of artikel 14.

Artikel 14

Betalingsvoorwaarden Medicas

Medicas B.V.
Postbus 6537
4802 HM Breda
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.

De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.

Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 2 werkdagen voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.

Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.

Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden. Voor het verzenden van herinneringen en aanmaningen mag per keer een bedrag van maximaal
€ 12,50 in rekening gebracht worden.

Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.

Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht worden volgens de onderstaande tarieven (excl. BTW):

– Minimumtarief € 40,-
– 15% over eerste € 2.500,-
– 10% over volgende € 2.500,-
– 5% over volgende € 5.000,-
– 1% over de volgende € 190.000,-
– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

Medicas B.V.
Betalingsvoorwaarden

Medicas B.V.
Postbus 6537
4802 HM Breda

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.