Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle overeenkomsten tussen de therapeut en de cliënt of derde.

De therapeut werkt volgens Beroepscode van het CAT, Collectief Alternatief Therapeuten.

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst

Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de therapeut worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of naar waarheid aan de therapeut zijn verstrekt, heeft de therapeut het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de therapeut kenbaar behoorde te zijn.

Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de therapeut meewerkt en adviezen opvolgt.

Artikel 3 Kosten en afspraken ten aan zien van de overeenkomst

De kosten zijn vermeld op de website en de praktijkinformatie.

De factuur wordt bij de cliënt in rekening gebracht en deze dient deze kosten zelf te declareren bij de zorgverzekeraar. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het informeren van de vergoeding van de zorgverzekeraar. De therapeut is hiervoor nooit aansprakelijk of verantwoordelijk.

Overige werkzaamheden met betrekking tot gesprekken of aanvullende diagnostiek, verslaglegging hiervan, (telefonische)contacten met derden, reiskosten en consulten buiten de praktijk worden op basis van het uurtarief in rekening gebracht. Verslaglegging, elektronisch patiëntendossier en informeren artsen, valt binnen het uurtarief.

De therapeut dient de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen.

Indien de cliënt te laat komt, wordt de duur van het gesprek bekort met de betreffende hoeveelheid tijd. Er wordt wel het gehele tarief berekend.

Facturen worden alleen via de e-mail verstuurd.

Client is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een verwijzing van de huisarts. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

Artikel 4 Betaling

Algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de overeenkomst. Zie de algemene betalingsvoorwaarden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

Alle door de therapeut aan cliënt verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, bekkenbodem trainers, boeken en overige zaken, blijven eigendom van de therapeut, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan cliënt.

Indien de therapeut aan cliënt zaken ter beschikking heeft gesteld is cliënt gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van de therapeut hiertoe, of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft de therapeut het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliënt te verhalen.

Artikel 6 Opzegging en beëindiging

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk, mondeling en per email opzeggen.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door cliënt, heeft de therapeut recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de therapeut zijn toe te rekenen. Voorts is cliënt dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan cliënt.

De therapeut heeft het recht de behandeling of het behandelgesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt, bijvoorbeeld de therapeut bedreigt, gewelddadig is of onder invloed van middelen als alcohol en drugs verkeert. Er kan aangifte bij de politie worden gedaan. Als u iets beschadigt in de praktijk ontvangt u daarvan een factuur.

Tijdens de behandelingsovereenkomst is er de mogelijkheid dat de therapeut u naar een andere praktijk of instantie doorverwijst omdat u daar beter geholpen kunt worden. Uiteraard zal de therapeut u hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 7 Het recht van privacy van de cliënt

De gegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Cliëntgegevens mogen niet zonder toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt.

Alleen in geval van acuut gevaar of onveilige situatie is er sprake van een meldplicht.

Artikel 8 Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de therapeut, bespreekt de therapeut dit graag met u in een persoonlijk gesprek. U mag ook altijd mailen of bellen.

Indien de cliënt zich in een gesprek met de therapeut onvoldoende met zijn/haar klacht geholpen voelt, kan contact worden opgenomen met het GAT; Geschillencommissie Alternatief Therapeuten.